Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Biegły rewident – czym się zajmuje i jaką rolę pełni?


Biegły rewident to wysoko wykwalifikowany specjalista zajmujący się badaniem i oceną sprawozdań finansowych, rachunkowości oraz systemów kontroli wewnętrznej w firmach. Biegły rewident może odegrać kluczową rolę w rozwoju Twojej firmy, wykonując takie czynności, jak:

 • doradztwo podatkowe,
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.

Korzystając z usług biegłego rewidenta, możesz przynieść masę korzyści swojej firmie oraz wesprzeć jej rozwój na wielu płaszczyznach. Gwarantujemy rzetelność oraz wiarygodność informacji finansowych przedstawionych przez MarConsulting.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy biegły rewident musi spełnić szereg wymogów formalnych:

 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • biegle władać językiem polskim,
 • odbyć wymaganą praktykę i aplikację,
 • cechować się nieposzlakowaną opinią,
 • zdać szereg egzaminów i egzamin dyplomowy,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • złożyć ślubowanie biegłego rewidenta.

Dopiero po zdaniu niezbędnych egzaminów, można dołączyć do prestiżowej grupy biegłych rewidentów, która w Polsce liczy zaledwie kilka tysięcy osób. Posiadana wiedza pozwala biegłym rewidentom doradzać kierownictwu firmy w zakresie finansowania czy podatków, prowadzić księgi rachunkowe oraz przewodniczyć w postępowaniach upadłościowych.

Badanie sprawozdania finansowego – na czym polega?


Badanie sprawozdania finansowego, zwane również audytem finansowym, to proces oceny i weryfikacji sprawozdania finansowego przedstawionego przez przedsiębiorstwo lub organizację. Celem tego procesu jest zapewnienie, że prezentowane informacje finansowe są rzetelne, wiarygodne i zgodne z ustalonymi standardami rachunkowości.

Sprawdzenia dokonuje biegły rewident, który na podstawie zebranych dowodów w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową i majątkową firmy, a także jej wynik finansowy. Jego zadaniem jest także zweryfikowanie, czy sporządzone przez jednostkę sprawozdanie jest zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętą polityką rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – dlaczego warto?


Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta to dla wielu podmiotów obowiązek wynikający z przepisów prawa, jednak płynące z audytu finansowego korzyści są znacznie większe. Przede wszystkim jest to skuteczny sposób na zweryfikowanie, czy dokumenty księgowe wiernie odzwierciedlają rzeczywistą sytuację podmiotu. Podjęcie odpowiednich kroków po takim badaniu może uchronić przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami najróżniejszych nieprawidłowości, w tym kontrolą Urzędu Skarbowego, która może okazać się bardzo kosztowna.

Poddanie sprawozdania badaniu zwiększa także wiarygodność podmiotu w oczach potencjalnych inwestorów. Audyt finansowy to również szansa na uzyskanie rzetelnej oceny procesów funkcjonujących w spółce oraz wewnętrznego systemu kontroli. Biegły rewident nie tylko dokonuje ich oceny, ale też sugeruje zmiany, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania jednostki.

Scroll to Top