CIT estoński – dla kogo w 2024 r.?

CIT Estoński, czyli estońska forma opodatkowania przedsiębiorstw, stał się tematem gorących dyskusji w światowych kręgach biznesowych. Jest to innowacyjny model, który zdobył uznanie ze względu na swoją prostotę i korzystne warunki dla przedsiębiorców.

Czym jest CIT estoński?


CIT estoński to system opodatkowania, w którym opodatkowaniu podlega jedynie dywidenda, a nie zyski przedsiębiorstwa. Oznacza to, że przedsiębiorstwa płacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysków swoim akcjonariuszom. Warto zaznaczyć, że w przypadku tradycyjnego modelu podatkowego, przedsiębiorstwa są opodatkowywane od razu po osiągnięciu zysku.

CIT estoński – dla kogo?


Estoński CIT jest wzorowany na rozwiązaniu funkcjonującym od lat w Estonii, gdzie zaowocowało przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego oraz pozytywnie przełożyło się na poziom inwestycji firmowych. W Polsce podatnicy mogli skorzystać z tej alternatywy dla klasycznego CIT już w 2021 roku. Formy prowadzenia działalności, które uprawniają do estońskiego CIT to spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. We wszystkich przypadkach udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek muszą być wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych do otrzymania świadczenia jako założyciele lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Zalety estońskiego CIT:


Największą zaletą estońskiego CIT jest to, że podatnicy nie płacą podatku (a w trakcie roku – zaliczek na podatek) w związku z uzyskiwanym dochodem. Opodatkowaniu podlega zysk wyłącznie w tej części, w jakiej zostaje przeznaczony do wypłaty na rzecz wspólników.

Kolejną korzyścią związaną z podatkiem estońskim jest to, że nie występują w tym przypadku uciążliwości związane ze sposobem opodatkowania w standardowym wymiarze CIT. Ze względu na istotę estońskiego CIT (rozliczenie oparte się na danych rachunkowych), nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej na potrzeby podatku dochodowego.

Korzystanie z estońskiego CIT zwalnia także największe podmioty z obowiązku corocznego publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten obejmuje podatników CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły równowartość 50 mln euro i których dane podatkowe, zawarte w zeznaniach CIT-8, są udostępniane publicznie przez Ministra Finansów. Obowiązek ten jest spełniany przez umieszczenie informacji na stronie internetowej podatnika lub podmiotu z nim powiązanego oraz przesłanie do urzędu skarbowego wiadomości zawierającej link do tej strony.

CIT estoński to bez wątpienia ciekawe i innowacyjne podejście do opodatkowania przedsiębiorstw. Zalety tej formy opodatkowania sprawiają, że w większości przypadków estoński CIT będzie dobrym wyborem.

Scroll to Top